TxInput

Represents a transaction input.

Associated functions

from_data

TxInput::from_data(data: Data) -> TxInput

new

Construct a TxInput instance. Only available after main, see script structure.

TxInput::new(
    output_id: TxOutputId,
    output:    TxOutput
) -> TxInput

Getters

output_id

Returns the TxOutputId of the underlying UTxO.

tx_input.output_id -> TxOutputId

output

Returns the underlying UTxO as a TxOutput.

tx_input.output -> TxOutput

Operators

==

TxInput == TxInput -> Bool

!=

TxInput != TxInput -> Bool

Methods

serialize

tx_input.serialize() -> ByteArray